Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

historia języka polskiego;
etymologia;
onomastyka;
kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie.

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

2009

„Lexykon geograficzny” bazyliana Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Warszawa 2009.

2008

Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny, współred. S. Dubisz, Warszawa 2008.

2004

Nazewnictwo wschodniosłowiańskie w języku polskim XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2004.

Słowo – myśl – działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi, współred. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2004.

Język – kultura – historia. Mazowsze wschodnie – Zieleniec i okolice, red., Toruń 2004.

2003

Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, współred.: S. Dubisz, Warszawa 2003.

2001

100 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1971-2000, współred. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2001.

 

Artykuły

2011

Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia, „Poradnik Językowy” 2011, z. 7, s. 56-71.

2009

Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim, „Prace Filologiczne” 56, 2009, s. 103-132.

2008

Polska a Moskwa w XVII wieku w świetle nazw geograficznych (na podstawie pamiętników), „Poradnik Językowy”, 2008, z. 7, s. 93-106.

2007

Nazewnictwo rosyjskie w słowniku geograficznym Karpińskiego, „Prace Filologiczne” 2007, LIII, s. 143-152.

2006

Czy zołwica to żółwica? , [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, [red. H. Karaś], Warszawa 2006, s. 110-117.

2003

Bulla gnieźnieńska, [w: ] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, Warszawa 2003, s. 31-67.

„Masovita” jako źródło poznania gwary mazowieckiej, „Prace Filologiczne” 48, 2003, s. 81-90.

2002

Historia zapisana w nazwach – o losie obcych nazw w języku polskim, „Poradnik Językowy” 2002, z. 7, s. 15-31.

2001

Kto stawia nogi?, „Prace Filologiczne” 46, 2001, s. 147-152.

2000

Pomiędzy Wschodem a Zachodem, czyli o interkulturowych uwarunkowaniach nazewnictwa geograficznego w „Kronice” M. Bielskiego, „Studia Slawistyczne” 2, 2000, s. 173-184.

Wschodniosłowiańskie nazewnictwo w „Kronice” Macieja Stryjkowskiego. Zarys problematyki, [w:] Język – Człowiek – Kultura. Rozprawy i artykuły, red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski 2000, s. 159-172.

1999

Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 1999, z. 4, s. 18-29.

1998

Toponimy w języku zbiorowości polonijnej w sferze oddziaływania języka angielskiego, „Poradnik Językowy” 1998, z. 7, s. 17-33.

1997

Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji, [w:] Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997, s. 109-123.

1996

Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język polski (na przykładzie materiału z kroniki Nestora), „Prace Filologiczne” 41, 1996, s. 247-265.

1994

Z zagadnień tekstologicznych. Na marginesie wydania rękopisu Stryjkowskiego, „Prace Filologiczne” 39, 1994, s. 203-213.

1993

Z zagadnień tekstologicznych. Onomastyka „Jezdy do Moskwy” Jana Kochanowskiego, „Prace Filologiczne” 38, 1993, s. 219-242.

1991

O kilku wyrazach ruskich w „Tractatus de duabus Sarmatiis” Macieja z Miechowa, „Prace Filologiczne” 1991, s. 239-244.

1990

Nazwy własne i wyrazy pochodne w dialektach polonijnych (geneza, zróżnicowanie, funkcjonowanie w przekazach), [w:] Język polski w świecie, red. S. Dubisz, Kraków 1990, s. 263-280.

1988

Słownik wyrazów polonijnych. Zeszyt próbny, współred.: S. Dubisz, E. Sękowska..., Warszawa 1988.

Czy Marcin Bielski znał literaturę staroruską?, „Slavia Occidentalis” 38, 1988, nr 2, s. 289-293.